Bash/Sump Plate for KTM Duke 200

KTM Duke 200

Bash/Sump Plate for KTM Duke 200