Handle bar for KTM Duke 200

KTM Duke 200

Handle bar for KTM Duke 200