Bash/Sump Plate for KTM Duke 390

KTM Duke 390

Bash/Sump Plate for KTM Duke 390